Page 4 - Vicinay Cadenas
P. 4

Queridos amigos,                    al servicio de nuestros clientes, tratando de buscar Lagun agurgarriok,                   hartzen ditugu akatsak hobetzeko aukeratzat,
  Es un honor y un placer el poder dirigirme a todos   las mejores soluciones.                Ohore eta atsegina da zuek guztiongana Vicinay     ikasitako ikasbideak ezartzean enpresa indartsuagoa
  en esta mi primera carta de presentación como      Otro de los ejes que mueven a VCSA es el de aprender Cadenas SAren arduradun bezala nire lehen aurkezpen   lortzen baitugu. Katalogo honetan aipatutako hainbat
  responsable de Vicinay Cadenas SA. En primer lugar,   de los errores con humildad, por lo que consideramos gutunean zuzendu ahal izatea. Lehenengo eta behin,   diseinu, teknologia edo kudeaketa-eredu ikasitako
  me gustaría agradecer públicamente el excelente     éstos como una oportunidad de mejora, lo que     Luis Cañadak azken 25 urteetan enpresan burututako   ikasbide horien bidez hobetu dira.
  trabajo realizado por Luis Cañada durante los últimos  nos permite una vez que aplicamos las lecciones    lan bikaina eskertu nahi nuke jendaurrean, baita,    Oraindik orain, VCSAk Vicinay Marine Innovación
  25 años en la empresa, y de forma personal agradecer  aprendidas tener una empresa más robusta. Varios   modu pertsonalagoan, urte hauetan guztietan zehar    sortu du, I+G+B-ren arloan bakarrik lan egiten duen
  todos sus sabios consejos durante todos estos años.   de los diseños, tecnología o modelos de gestión    berarengandik jasotako aholku zuhurrak ere. Lan     enpresa. Honen bidez berrikuntza guztia zuzen
  Esta labor, combinada con la de la red de emotalento  mencionados en este catálogo se han depurado en    honi esker, enpresaren pertsonen emotalentuarekin    bideratu ahal izan dugu, gure bezeroen beharrak eta
  de las personas de la empresa, como él la llama, ha   base a estas lecciones aprendidas.          batera, berak deitzen dion bezala, Vicinay Cadenas   VCSAren pertsona guztien ideiak albait arinen bat
  permitido a Vicinay Cadenas SA mantenerse durante    Recientemente, VCSA ha creado Vicinay Marine     SA buien aingura lerroetan goi mailan mantendu ahal   egiteko. Era berean, VCSAk European fundation for
  dos décadas como punta de lanza en el mundo de las   Innovación, empresa dedicada en exclusiva a      izan da bi hamarkadatan zehar.             Quality Management EFQM-ren patroien araberako
  líneas de fondeo.                    I+D+i. Esto nos está permitiendo canalizar de forma  Gure jardueraren gunea gure bezeroen behar       kudeaketa-eredua garatzen jarraitzearen aldeko
  El centro de nuestra actividad es y será el satisfacer adecuada toda la innovación de tal manera que     guztiak betetzea da eta izango da, entzute aktiboari  apustua egin du behin betiko. Horretarako, gure
  todas las necesidades de nuestros clientes,       las necesidades de nuestros clientes y las ideas   lehentasuna emanez gaurko eta etorkizuneko beharrak   produktuen diseinuan uneoro kontuan izaten dugun
  dando prioridad siempre a la escucha activa para    de todas las personas de VCSA converjan lo antes   ondo ulertzeko, horrela zeintzuk izan daitezkeen    Ingurunearekin erlazionatutako alderdi guztiak
  comprender bien las necesidades presentes y futuras,  posible. Así mismo, VCSA ha apostado de forma     aurreikusi eta gure enpresa behar horietara egokitu   bereziki indartu ditu, baita Gizarte Erantzukizun
  de forma que podamos anticipar cuáles serán y      definitiva por continuar desarrollando el modelo de  ahal izateko. Katalogo hau beraiei eskaintzen diogu   Korporatiboa ere.
  adecuemos nuestra empresa a esas necesidades.      gestión excelente según los patrones de la European  eta berau hurrengo bosturteko eta hamarkadetan     Konplexua da katalogo batean gure enpresaren
  Este catálogo está dedicado a ellos y esperamos que   Funtation for Quality Management EFQM, reforzando   bete beharreko beharrak ikuskatzen lagunduko duen    gaitasun guztiak azaltzea, horregatik, berau hobetzeko
  sea el hilo conductor de un ciclo imparable de mejora  especialmente todos aquellos aspectos relacionados  hobetze-ziklo etengabe baten hari gidaria izatea    edozein ekarpen eskertuko dugu eta, gu ezagutzera
  que permita visionar las necesidades que puedan ser   con el Medio Ambiente, el cuál tenemos presente    espero dugu.                      gonbidatzen zaituztegu…
  necesarias de satisfacer en los próximos lustros y   desde el momento del diseño de nuestros productos,  Katalogo honetan Vicinay Cadenas-en lan talde osoak
  décadas.                        y la Responsabilidad Social Corporativa.       modu iraunkorrean burutzen duen lan konplexua modu   Jesus Navas
  En el presente catálogo hemos tratado de plasmar    Es complejo, plasmar en un catálogo todas las     erraz batean azaltzen saiatu gara. VCSAn, gure jakite- Vicinay Cadenas-eko Zuzendari Nagusia
  de manera sencilla el complejo trabajo que realiza   capacidades de nuestra empresa, por lo que      esparruari dagokionez, beti ahalegindu gara giza
  de forma sostenida todo el equipo humano de Vicinay   agradecemos cualquier aportación para mejorarlo y   ezagutzaren mugan egoten eta sarritan muga horiek
  Cadenas. En VCSA, en lo que respecta a nuestros     sobre todo, os invitamos a todos a conocernos.    baino harantzago joan gara. VCSA osatzen duten
  ámbitos del saber, siempre hemos tratado de estar                               pertsonek badakite negozioa ulertzeko modu honek
  en el límite del conocimiento humano, no siendo     Jesús Navas                      buien aingura-lerroen abangoardian mantentzen
  pocas las veces que hemos traspasado estos límites.   Director General de Vicinay Cadenas          gaituela, eta hauxe da hurrengo urteetarako apustua.
  Las personas que componen VCSA saben que esta                                 Horregatik jartzen dute euren emotalentu osoa gure
  forma de entender el negocio es la que nos permite                              bezeroen zerbitzura eta irtenbiderik onenak bilatzen
  mantenernos a la vanguardia de las líneas de fondeo                              ahalegintzen dira.
  y que ésta es la apuesta para los próximos años,                               VCSA mugitzen dituen beste ardatzetako bat
  siendo por ello por lo que ponen todo su emotalento                              akatsetatik apaltasunez ikastea da; horregatik

2
   1   2   3   4   5   6   7   8   9